napis2

Plastik Centrum

ul. Grunwaldzka 23/1
87-100 Toruń
NIP: 836-113-05-38

 

tel. kom. 603 629 861

e-mail: tomasz.buczek@plastikcentrum.com

 

 

 

Do produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy pó?fabrykaty renomowanych firm, wykorzystuj?c: p?yty, wa?ki, rury, kszta?tki, oraz armatur?. Pó?produkty te s? wykonane z termoplastycznych tworzyw sztucznych takich jak: PP, PPs, PE, PCV, PVDF oraz ich pochodnych, które ?atwo poddaj? si? obróbce cieplnej (formowanie i spawanie gor?cym powietrzem).

 

 

Tworzywa te charakteryzuj? si? szczególnymi w?a?ciwo?ciami takimi jak:

 

 

* wysoka odporno?? na oddzia?ywanie zwi?zków chemicznych i wi?kszo?ci rozpuszczalników;

* wysoka odporno?? na korozj?;

* d?uga ?ywotno??;

* ?atwo?? obróbki;

* dobra izolacja pr?du i ciep?a;

* odporno?? osadzania si? bakterii i mikroorganizmów na powierzchniach;

* uniwersalne zastosowanie;

* dodatkowo PP i PE s? dopuszczone do kontaktu z ?ywno?ci?.

 

 

Tworzywa te mo?na stosowa? w otoczeniu temperatur:

 

* PE od -50°C do 50°C

* PP od 0°C do 80°C

 

 

Ze wzgl?du na swoje w?a?ciwo?ci tworzywa te s? wykorzystywane w ró?nych ga??ziach przemys?u takich jak przemys? chemiczny, spo?ywczy, budowlany i rolniczy.

 

 

Wytwarzamy mi?dzy innymi:

 

- pojemniki,

- wanny galwaniczne,

- zbiorniki,

- kana?y ?ciekowe,

- kana?y wentylacyjne, okapy,

- uk?ady zamkni?tego obiegu cieczy,

- rynny,

- koryta,

- poszycia zbiorników,

- naczynia i aparaty laboratoryjne,

- konstrukcje szaf rozdzielczych i przeka?nikowych,

- skrubery,

- elementy dekoracyjne, itp.

ZOBACZ GALERI? PRODUKTÓW 

 

 

Oferujemy us?ugi w zakresie produkcji i monta?u elementów linii produkcyjnych, instalacji wentylacyjnych oraz wszelkiego rodzaju prac zwi?zanych z zakresem naszej dzia?alno?ci. Na nasze us?ugi dajemy d?ugotrwa?? gwarancj? i sta?y serwis. Zapraszamy do wspó?pracy.